Categorías
CEIP Salburua HLHI

MURTZILOAK AURKEZTEKO EPEA (PLAZO DE RECLAMACIONES) 2014

OOG-A OSATZEKO  HAUTESKUNDEAK

 OHARRA:

HAUTESKUNDETAKO EMAITZEN AURKAKO MURTZILOAK AURKEZTEKO EPEA:

  • ABENDUAREN 1etik 3ra

 ————————————————————————

ELECCIONES PARA LA FORMACIÓN DEL OMR

NOTA:

PLAZO DE RECLAMACIONES CONTRA LOS RESULTADOS:

  • del 1 al 3 DE DICIEMBRE

 ————————————————————————

imagen_pdfmini Resultados representantes de las familias OMR PDF

imagen_pdfmini Emaitzak gurasoen ordezkariak OOGerako PDF

Categorías
CEIP Salburua HLHI

Ordezkariak aukeratzeko ekitaldiaren jarraibideak (Instrucciones para el desarrollo del acto electoral) 2014

OOG-A OSATZEKO HAUTESKUNDEAK

Guraso agurgarriak:

Idatzi honen bidez jakinarazten dizkizuet CEIP Salburuako Ord ezkaritza Organo Goreneko (OOG) familien ordezkariak aukeratzeko ekitaldiaren jarraibideak.

l. EGUNA: 2014eko AZAROAREN 24an.
2. ORDUTEGIA: 12:00etatik 12:30etara eta 16:30etatik 18:00ak arte.
3. TOKIA: eskolako bisita-gela.
4. HAUSTELEAK: Ikastolako ikasleen aita eta ama edo tutore legalak.
5. HAUTATZEKO TXARTELAK: Hautagaien arteko 4 kide gehienez aukera daitezke (txartela eransten di zuet).
6. AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: NAN
7 . Ezinezko da botoa ordezkatu.
8. BOTOA POSTAZ: Sistema honen bidez botoa eman daiteke. Horretarako gutunazal baten barruan azaroaren 21 baino lehen postaz edo eskuz emango zaio Hauteskunde Batzordearen buruari honako dokumentuak:

  • Eskabidea, hautesleak sinatuta (ikastolan jaso) .
  • NAN edo antzeko egiaztagiriaren fotokopia.
  • Boto txartela beteta (eransten dizuet) beste gutun-azal baten barruan.

Kanpoko gutun-azalean zera jarri: » Salburua Ikastetxeko Ordezkaritza Organo Gorenerako hauteskundeak. Posta bidezko botoa»

Zuen partaidetza zabala izango delakoan adeitasunez
Hauteskunde Batzordeko Burua

Mª Jesus Arriola Aguirre

————————————————————————————

ELECCIONES PARA LA FORMACIÓN DEL OMR

 Estimadas familias:

Os comunico las instrucciones para el desarrollo del acto electoral para la elección de los y las representantes de las familias para conformar el Órgano Máximo de representación, OMR, del CEIP Salburua HLHI.

l. DÍA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2014.
2. HORARIO: de 12:00 a 12:30 y de 16:30 A 18:00
3. LUGAR: sala de visitas del centro escolar
4. ELECTORES: Los padres y las madres o tutores y tutoras legales del alumnado del centro escolar.
5. PAPELETAS DE VOTACIÓN: De entre los candidatos y candidatas se pueden elegir hasta un max1mo de 4 representantes (se adjunta la papeleta).
6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: DNI
7. No se puede delegar el voto en otra persona.
8. VOTO POR CORREO: Se puede realizar la elección por este sistema. Para ello se debe enviar por correo o entregar en la
ikastola en sobre cerrado dirigido a la presidenta de la Junta Electoral antes del día 21 de noviembre la siguiente documentación:

  • Instancia de solicitud de voto firmada (recoger en la ikastola)
  • Fotocopia del DNI o similar.
  • Papeleta de votación (se adjunta) dentro de otro sobre cerrado

En el sobre exterior debe escribirse el epígrafe: «Elecciones al Consejo Escolar del CEP Salburua LHI. Voto por correo».

Animándoos a vuestra participación os saluda
Presidenta de la Junta Electoral

Mª Jesus Arriola Aguirre

————————————————————————————

imagen_pdfmini Ordezkariak aukeratzeko ekitaldiaren jarraibideak (Instrucciones para el
desarrollo del acto electoral)  PDF

imagen_pdfmini Behin-betiko hautagaien zerrenda (Listas Definitivas de Candidatos) PDF

imagen_pdfmini Hautaketa papera (Papeleta de eleccion) PDF

imagen_pdfmini Botoa  korreoz emateko eskabidea (Instancia para realizar el boto por correo) PDF

Categorías
CEIP Salburua HLHI

BEHIN-BEHINEKO HAUTAGAIEN ZERRENDEN MURTZILOAK AURKEZTEKO EPEA (PLAZO DE RECLAMACIONES DE LAS LISTAS PROVISIONALES DE CANDIDATOS) 2014

OOG-A OSATZEKO HAUTESKUNDEAK

BEHIN-BEHINEKO HAUTAGAIEN ZERRENDEN MURTZILOAK AURKEZTEKO EPEA:

AZAROAREN 11tik 13ra

HAUTESLEEN ZERRENDA SARRERA NAGUSIKO IRAGARKI-TAULAN IKUSGAI DAGO.

————————————————————————————

ELECCIONES PARA LA FORMACIÓN DEL OMR

 

PLAZO DE RECLAMACIONES DE LAS LISTAS PROVISIONALES DE CANDIDATOS:  del 11 al 13 de NOVIEMBRE

LAS LISTAS DE ELECTORES Y ELECTORAS ESTÁN  EXPUESTA EN EL TABLÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL.

————————————————————————————

imagen_pdfmini Behin-behineko hautagaien zerrenda (Listas Provisionales de Candidatos) PDF

Categorías
CEIP Salburua HLHI

OOG-A OSATZEKO HAUTESKUNDEEN PROZESUA (PROCESO DE ELECCIONES PARA LA FORMACIÓN DEL OMR) 2014

Guraso agurgarriak:

Idatzi honen bidez jakinarazten dizuet Eskola Publikoetako Ordezkaritza Organo Goreneko (OOG) kideak aukeratzeko prozesua zabaldu dela.

Salburua Ikastetxeko OOG eratzeko prozesua aurrera eramateko  osatu den Hauteskunde Batzordeak, nahi izanez gero, guraso guztiei bere burua hautagai aurkezteko  gonbidatzen  zaituzte azaroaren   7a baino lehenago 17:00 ordura arte. Inprimakia horretarako betetzeko eskolako sarreran edo Guraso Elkarteko aretoan har dezakezue eta zuzendaritzan entregatu. Informazioa ikastolan sarrera nagusiko taulan ikusgai egongo da.

Ikastetxeko OOG-ean gurasoen 15 ordezkari egon behar dira.  2012. urtean   ama-aita artean sei  guraso, lau urtetarako hautatuak izan ziren, beraz, 9 partaide aukeratu behar dira.

Epeak eta datak prozesua garatzeko honako hauek izango dira:

Azaroaren 10ean: Behin-behineko hautagaien eta hautesleen zerrenden argitaratzea.

Azaroaren 13rako 17:00 ordutarako: murtziloak aurkezteko epea.

Azaroaren 18rako murtzilo posibleen  ebazpena.

Azaroaren 19rako behin betiko hautagaien zerrenden argitaratzea.

AZAROAREN  24an HAUTAKETA EKINTZA IZANGO DA (BOTAKETAK).

Hautaketa ekintzari buruz aurrerantzean infarmatuko zaizue.

Zuen partaidetza zabala izango delakoan adeitasunez

Zuzendariak,  Mª Jesús Arriola Aguirre

————————————————————————————

Estimadas familias:

Os comunico que se ha abierto el periodo electoral para la formación del Órgano Máximo de Representación (OMR) de los centros escolares públicos.

La Junta Electoral constituida en el CEIP Salburua para la formación del OMR os invita  a todos los padres y todas las madres del centro escolar, que así lo deseéis, a presentar vuestra candidatura antes  de las 17:00 horas del día 7 de noviembre. Podéis recoger el impreso para ello en la conserjería o en la sala del AMPA y entregarlo en dirección. La información está expuesta en el tablón de anuncios de la entrada de la escuela.

El OMR deberá constar de 15 representantes de las familias. De los cuales seis representantes continúan porque fueron elegidos y elegidas para 4 años en el año 2012. Por lo tanto, se deben elegir 9 representantes.

Los plazos y fechas para el desarrollo del proceso son los siguientes:

10 de noviembre: Publicación provisional de listas de candidatos o candidatas y electores.

13 de noviembre: hasta las 17:00 horas  plazo de reclamaciones.

18 de noviembre resolución de las posibles reclamaciones.

19 de noviembre publicación de listas definitivas de candidatos.

24 DE NOVIEMBRE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES (VOTACIONES).

Sobre el acto electoral se os informaría más adelante.

Animándoos a vuestra participación os saluda

La Directora,  Mª Jesús Arriola Aguirre

————————————————————————————

imagen_pdfmini Jatorrizko agiria (Documento original) PDF

imagen_pdfmini Prozesuaren Egutegia (Calendario del proceso) PDF

imagen_pdfmini Hautagai Aurkezpena (Presentación de Candidatura)  PDF

imagen_pdfmini Dekretua 258-1996 ( Decreto 258-1996)  PDF

imagen_pdfmini Testu Bategina 258-1996 ( Texto refundido 258-1996)  PDFeuskPDF cast

imagen_pdfmini Osagarrizko Jarraipideak ( Instrucciones Complementarias)  PDFeuskPDF cast

————————————————————————————

imagen_pdfmini Behin-behineko hautagaien zerrenda (Listas Provisionales de Candidatos) PDF